ระบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12


คลิกเพื่อลงทะเบียน
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปี 2561
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมนาคาปุระ รีสอร์ท สปา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ผู้ประสานงาน : นางสาวอัธยา ญาณหาร เบอร์ติดต่อ 0864766520 : นางสุธีรา บุญคง เบอร์ติดต่อ 0846893307
คลิกเพื่อลงทะเบียน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องการส่งเสริมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการ การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการสร้างวินัยเชิงบวก
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
และะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส