ระบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12


คลิกเพื่อลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี