ระบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12


คลิกเพื่อลงทะเบียน
โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คลิกเพื่อลงทะเบียน
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561(รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คลิกเพื่อลงทะเบียน
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561(รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2561
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คลิกเพื่อลงทะเบียน
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561(รุ่นที่ 3)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี